A közgyűlés

Közzététel: 2021.02.10

tarsashazi-kozgyules

A közgyűlés hatásköre

A Társasházi törvény (továbbiakban Tt.) rendelkezései szerint a társasház legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tulajdonostársak közössége alkot. A közgyűlés dönt minden a társasházat érintő ügyről, leszámítva azokat, amelyeket az SZSMSZ a közös képviselő vagy a számvizsgáló bizottság hatáskörébe utal. A Tt. előírásai alapján vannak olyan ügyek, amelyek közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

 • Alapító okirat módosítás, illetve a társasháztulajdon megszüntetése
 • A közös tulajdonban álló épületrészek használata, hasznosítása, fenntartása és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalása
 • Közösséget terhelő kötelezettségek vállalása
 • A közös képviselő, valamint a számvizsgáló bizottság megválasztása, felmentése és díjazása
 • Éves költségvetés és elszámolás, valamint a beszámoló elfogadás, illetve a közös képviselő részére a jóváhagyás megadása
 • A közös képviselő, illetve a számvizsgáló bizottság tagjai ellen történő kártérítési per indítása, valamint büntetőfeljelentés megtétele.
 • Polgári jogvita esetén permegelőző közvetítői eljárás kezdeményezése

A közgyűlés összehívása és a határozatképesség

A közgyűlést a közös képviselő hívja össze a tulajdonostársaknak küldött írásos meghívóval. A meghívót a közgyűlés időpontja előtt nyolc nappal kell megküldeni a tulajdonostársak, illetve a tulajdonostársak által írásban meghatalmazott személyek részére.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-éig meg kell tartani.

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

A meghívónak az alábbi kötelező tartalmi elemei vannak:

 • Közgyűlés helye és időpontja
 • A közgyűlés levezető elnöke, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztására, valamint a szavazásra előterjesztett napirend
 • Megismételt közgyűlés időpontja és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívás
 • Szavazásra előterjesztett napirend írásos előterjesztései

A közgyűlés akkor tekinthető határozatképesnek, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. A határozatképességet minden egyes napirendről történő szavazás előtt meg kell állapítani. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredetivel megegyező napirenddel kell összehívni. Amennyiben az SZMSZ eltérően nem rendelkezik, akkor a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűléssel megegyező napra is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes

A közgyűlésen a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. Amennyiben a Tt. nem rendelkezik másképpen, akkor a közgyűlési a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, amelyet a tulajdoni hányad alapján kell figyelembe venni.

Jegyzőkönyv

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott két tulajdonostárs neve
 • mellékelt jelenléti ív, amely tartalmazza a megjelent tulajdonostársak nevét, tulajdoni hányadát, továbbá a távol lévő tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét
 • a közgyűlés határozatképességének megállapítása
 • a tárgyalt napirendek összefoglalása
 • a közgyűlés által meghozott határozatok szó szerint és a szavazás eredményére vonatkozó adatok

A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és azt a közgyűlésen erre megválasztott két tulajdonostárs hitelesíti. A közgyűlésen meghozott határozatokat a közgyűlés megtartásától számított nyolc napon belül a társasházban jól látható helyen ki kell függesztenie, továbbá azokról valamennyi tulajdonostársat írásban értesítenie kell.

Írásbeli határozat

A közgyűlési határozat írásban is meghozható, de ebben az esetben további előírásokat tartalmaz a Tt. A közgyűlési napirendben lévő írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak írásban is szavazhatnak. Az írásbeli szavazás és az eredmény megállapításának részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

Reméljük hasznosnak találta a cikkünkben szereplő információkat. Amennyiben kérdése merülne fel ezzel, kapcsolatban, akkor kérem keressen minket az info [kukac] szetler.hu címen. Továbbá, ha valamilyen társasházakkal kapcsolatos témában szeretne hasonló összefoglaló cikket olvasni, kérem azt is jelezze a fenti elérhetőségen.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Kapcsolat

Visszahívást kérek!
 • Telefonszám: +36 20 343 6014

 • Levelezési cím: 1044 Budapest, Izzó utca 4/C. 4. em. 15. ajtó

Kövessen minket a Facebookon is!

Impresszum

Cégnév: SZETLER Kft.
Levelezési cím: 1078 Budapest, István utca 28. ü-4.
Cégjegyzékszám: 08-09-032431
Adószám: 28832128-1-08
Társasház-kezelői nyilvántartási szám: 18/2020.

Tárhelyszolgáltató adatai és elérhetősége:
DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
E-mail cím: support@dotroll.com